header blue

Danubius Dog Klub Kiállítási Szabályzat

érvényes: 2014. május 22-től visszavonásig

 

Általános rendelkezések

1) A Danubius Dog Klub (továbbiakban Egyesület) saját hatáskörében kutyakiállításokat rendez.

2) A kiállítások lehetnek:
- klubkiállítás CAC és Klubgyőztes cím kiadásával
- speciális kiállítás CAC cím kiadásával

3) A kiállítások tervezésekor (időpont, helyszín) figyelemmel kell lenni az FCI előírásaira és a Kinológiai Szövetség által már jóváhagyott rendezvényekre.

A Magyarországon rendezett nemzetközi kiállítások időpontjában más rendezvény nem tartható. A klubkiállítás és fajtakiállítás rendezésekor az odaítélt CAC kiállítások időpontját is figyelembe kell venni.

A kiállítások engedélyezése

- Nemzeti (országos) CAC, Fajtakiállítás, Kupakiállítás programját a DDK Elnöksége készíti el.
- CAC kiállítások helyszínéről a DDK Elnöksége szavazással dönt. A kiállítások pontos időpontjának meghatározásánál figyelemmel kell lenni a CACIB kiállítások, illetve a környező országok nemzetközi kiállításainak időpontjára is.
- Klubkiállításokat csak a DDK rendezhet CAC cím kiadása mellett, Klub győztes címmel. A kiállításról megelőző évben az Elnökség dönt. Az időpontok meghatározásánál figyelemmel kell lenni a DDK más rendezvényeire is, különös tekintettel a Klubkiállításra, mellyel egy napon más rendezvény nem rendezhető.
- Champion kiállítás: évente egyszer kerül megrendezésre, általában év végén. Nevezni csak valamilyen Championátussal, (junior, nemzeti, vagy nemzetközi) rendelkező kutyákat lehet.
- Derby kiállítás: CAC cím kiadásával, az éves kiállítási naptár részeként, évente egyszer kerül megrendezésre. A jóváhagyott kiállítások helye és időpontja nem változtatható meg az Elnökség engedélye nélkül.

 

A kiállításokon való részvétel

1) Az Egyesület által rendezett kiállításokra kizárólag az FCI által elismert, ideiglenesen elismert FCI származási lappal rendelkező kutyák nevezhetők be.

2) Magyar tulajdonban lévő import kutya kizárólag honosított származási lappal (vagy szerződéssel) nevezhető a kiállításokra.

3) A kiállítás területére történő belépéskor a kutyák állatorvosi oltási igazolványát ellenőrizni kell, attól függetlenül, hogy nevezték a kiállításra vagy sem (érvényes veszettség elleni oltással rendelkezik-e). Ha a kutya nem rendelkezik ilyen igazolvánnyal, a kiállítás területére történő belépését meg kell tagadni.

4) A kutyák által okozott minden néven nevezhető kárért a kutya tulajdonosa a felelős. Harapós kutya csak ÔÇ×harapós" jelzéssel, szájkosárral és rövid pórázon tartható a kiállításon. Az ilyen kutyáról a szájkosarat csak a bírói körben szabad levenni, a bíró utasítására.

5) A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos, kivéve sport bemutatón a körön belül. A kiállítás területén kutyákat a fajtajellegüknek megfelelően, az állatvédelmi előírások betartásával kell elhelyezni.

6) A kiállítás területén kölykök kutyát árulni TILOS.

 

Nevezési feltételek

1) A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig (postai keletbélyegző lenyomata, fax érkezési dátuma, online nevezés beérkezésének dátuma) jogosult a kutyát kiállításra benevezni.

2) A nevezéshez minden esetben csatolni kell:

 • - a pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lapot,
 • - a származási lap mind kétoldali másolatát,
 • - a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását (feladóvevény másolatát),
 • - a munka osztályba történő nevezéshez a fajtára kötelezően előírt munkavizsga letételét igazoló, az FCI által elfogadott bizonyítvány másolatát,
 • - Champion osztályba történő nevezéshez a Champion bizonyítvány másolatát kell csatolni (FCI nemzeti vagy nemzetközi Champion bizonyítvány másolata).

3) Kiállításra csak egyedileg azonosítható kutyát lehet benevezni (tetoválás, mikrochip, orrtükörlenyomat).

4) Nevezéseket csak a kiírt határidőig lehet elfogadni!

5) A kiállítási nevezési díjakat az adott kiállítás nevezési felhívása tartalmazza.

6) A nevezés akkor minősül teljesítettnek, ha a nevezési lap feladási dátuma (keletbélyegző lenyomata) megelőzi, vagy megegyezik a nevezési határidő utolsó napjával.

7) A nevezési díj megállapításra kerül:

 • Tagokra: aki tagja az Egyesületnek vagy szerződött partnerének és rendelkezik az adott évre érvényes tagsági kártyával. Ha a kutyának több tulajdonosa is van, akkor valamennyi személynek rendelkezni kell az adott évre érvényes tagsági kártyával.
 • Nem tagokra: akik nem rendelkeznek az előzőekben felsorolt érvényes tagsággal.
 • Nem magyarországi állandó lakhellyel rendelkezők: akik euróban és nem forintban fizetik, illetve utalják át a nevezési díjakat.

8) A kutyát csak a származási lapon szereplő tulajdonos nevezheti a kiállításra.

9) A magyar tulajdonosok, illetve magyar állandó lakhellyel rendelkezők függetlenül attól, hogy tagjai az Egyesületnek vagy sem, a kiállítás helyszínén nem fizethetik a nevezési díjat kivéve az Egyesület ilyen jellegű előzetes tájékoztatása esetén.

10) A nem magyar állandó lakhellyel rendelkezők, ha a kiállítás helyszínén fizetnek, akkor a nevezési díjon felül adminisztrációs többletköltséget is meg kell fizetniük kutyánként, kiállításonként.

11) Az adott kiállítás katalógusában csak az a kutya szerepelhet, amelynek a nevezése határidőben beérkezett.

12) Kölcsön, illetve különféle tartási szerződéssel birtokolt kutyák esetében nem minősül a kölcsönvevő a nevezési díj megállapításakor tulajdonosnak.

13) A kiállító a nevezési lap beküldésével, valamint az online rendszerbe történő nevezéssel egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési lapon közölt adatok valódiságáért, a nevezési díj egyösszegű befizetésére, továbbá hozzájárul, hogy a nevezési lapon szereplő adatai a kiállítás katalógusában közzétételre kerüljenek.

14) A nevezési díj befizetése akkor minősül teljesítettnek, ha a nevezési felhívásban közölt díj teljes mértékben, a teljesítés napján érvényes díjtételnek megfelelően kiegyenlítésre kerül.

15) Amennyiben részteljesítés történt és a pótló befizetés már más díjtételt tartalmazó időszakban történik meg, úgy a teljes nevezési díjat az utóbbi szerint kell számolni.

16) A nevezési díj semmilyen esetben sem téríthető vissza, más kutyára át nem ruházható.

17) Nevezett kutya osztályok közötti átsorolására kizárólag a nevezési határidő zárásáig van mód.

18) A kiállító a nevezési lap aláírásával, valamint az online rendszerbe történő nevezéssel vállalja az Egyesület Kiállítási Szabályzatának betartását és magára nézve kötelezőnek ismeri el azt.

19) Nem bírálhatók a kiállításokon a rejtett- egyheréjű, vagy heresorvadásban szenvedő, beteg, nyomorék kutyák, a tüzelő szukák, valamint a láthatóan vemhes (kb. 40 napos), szoptatós kutyák.

20) A kiállításokon helyszíni nevezés nem lehetséges.

21) Minden kiállító köteles a kiállításra magával hozni a benevezett kutya eredeti származási lapját (a bírói körbe nem vihető be) és amennyiben a kiállító egyesületi tag, tagsági kártyáját.

22) A bírálat alkalmával a bíró jogosult a felvezetett kutya egyedi azonosítóját ellenőrizni.

 

A Kiállítás  

1) A kiállító felelős azért, hogy a benevezett kutyájával a bírói körben időben megjelenjen. Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési (sorolás után érkezik), a bírálat  befejezése után kérheti, hogy a bíró minősítse a kutyát, de nem tarthat igényt kitűnő minősítés esetén sem a győztes cím kiadásának megismétlésére. Az osztály  bírálatának megkezdését követően az elkésett kutya felvezetője csak a bíró külön engedélyével léphet a bírói körbe.

 2) A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és felvezetőiken kívül csak a bíró, az írnok, a ringtitkár és szükség esetén a tolmács  tartózkodhat. Kivételt képez az Egyesület elnöke, a vezető bíró, vagy az általuk megbízott személy. A bírálatba azonban senki nem avatkozhat be.

 3) Azt a kiállítót, aki a kiállításon sportszerűtlen magatartást tanúsít, a kiállítás területéről ki kell utasítani. Egyesületi tag esetében fegyelmi eljárás alá lehet vonni.

 4) A kiállító köteles a bírálatot végző bíró döntését elfogadni és nem minősítheti azt.

 5) Támadó, harapós kutyák a kiállításon nem bírálhatók.

 6) A kiállításokon csak a katalógusban szereplő kutyák bírálhatók, kivéve, ha a nevező vétlen, azaz a nevezése és nevezési díja határidőben igazoltan megérkezett.

 7) A kiállítás rendezője az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles visszaigazolni (postai úton, e-mailben vagy faxon).

8) A kiállító köteles a kutya által okozott szemetet (ürüléket) föltakarítani és a szemétlerakó helyre vinni.

9) A kiállításainkon a bírói körök környékére, 2-3 méter távolságra mindennemű építmény, ketrec, sátor felállítása tilos. A ringek körüli hely a látogatóknak legyen  fenntartva.

 

Átsorolás

1) Ha a kutya tulajdonosa a munka- vagy champion osztályba történő nevezéskor nem csatolta a nevezéshez a szükséges igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendező szervezet jogosult a kutyát automatikusan a nyílt osztályba sorolni. 

2) A vezetőbíró jogosult a kiállításon átsorolni a nem megfelelő osztályba nevezett kutyát. 

3) Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezető bíró feladata a beküldött nevezési lapot ellenőrizni és a nevezési lapnak megfelelően a helyszínen a kutyát abba az osztályba, átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte és csatolta a szükséges igazolásokat is. A megfelelő mellékletek hiányában a kutyát a kora szerinti - illetve ahol a katalógusban szerepel - osztályban kell elbírálni. Az osztályba sorolásnál a nevezéskori állapot az irányadó.

 

Kiállítási osztályok

BÉBI osztály:

Ebbe az osztályba a 3-6 hónapos kutyák nevezhetők. A bírálati lapon leírást és rózsaszínű kártyát kapnak.

KÖLYÖK osztály: 6-9 hónapos korig.

Ebben az osztályban a kutyák leírást és fehér színű kártyát kapnak, ígéretes, nagyon ígéretes vagy nem ígéretes differenciálás lehetőségével. Több kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással.

FIATAL osztály: 9-18 hónapos korig.

Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítést elért kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a Hungária Príma Junior (HPJ) címet, amelyhez egy kék-fehér HPJ kártya jár.

NÖVENDÉK osztály: 15-24 hónapos korig.

Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött, de 24 hónapos kort meg nem haladó kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet egy nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.

NYÍLT osztály: 15 hónapos kortól.

Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.

MUNKA osztály: 15 hónapos kortól.

Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, amely rendelkezik a fajtára kötelezően előírt, érvényes munkavizsgával. Ebbe az osztályba, csak 5. számú mellékletben felsorolt fajták nevezhetőek. Munka osztályba való induláshoz a nevezési határidőig kell megszerezni a munkavizsga bizonyítványt. Ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I -IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.

CHAMPION osztály:

Nevezhető minden olyan kutya, amely a nevezési határidőig visszaigazolt FCI champion bizonyítvánnyal (nemzeti vagy nemzetközi) rendelkezik. Ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez, I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya ÔÇ×Champion osztály CAC" címet kaphat és nemzeti színű kártyát. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.

VETERÁN osztály: 8 éves kortól.

Nyolc éves kort betöltött kutya nevezhető. Ebben az osztályban leírást kapnak a kutyák és több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya Veterán CAC, illetve a kitűnő II. Veterán Res.CAC címet kaphat nemzeti színű kártyával.

EGYÉB FELTÉTELEK:

Minden kutya csak egy osztályba nevezhető. Az osztályba nevezés szempontjából a döntő dátum az életkor tekintetében az a nap, amikor a kutyát kiállítják. A kitűnő minősítést kapott kutyákat I-IV-ig sorolni kell. A kitűnő I. minősítésű kutyának a győztes cím kiadása nem kötelező.

 

A kiállításon elérhető minősítések és címek

KITŰNŐ   - kék szalag vagy kártya. Csak annak a kutyának adható, amely a fajta standardhez nagyon közel áll, kitűnően mutatja magát, harmonikus, kiegyensúlyozott magatartással és kisugárzással rendelkezik, kitűnő formában és kondícióban van.  

NAGYON JÓ - piros szalag vagy kártya. Minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a típusát markánsan képviseli, arányai kiegyensúlyozottak jól mutatja magát. Néhány apróbb hibát el lehet nézni, de ezt a minősítést, csak olyan kutya kaphatja meg, amely fajtájának típusos példánya.  

 - sárga szalag vagy kártya. Minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a jegyeit magán hordozza, de vannak látható hibái.  

MEGFELELŐ - zöld szalag vagy kártya. Minősítést az a kutya kap, amelyik fajta jellegének többé-kevésbé megfelel, jelentős, látható hibái vannak, fizikai állapota kívánni valót hagy maga után. 

KIZÁRVA  - bírálati lap.Amely kutya a standardnak nem megfelelő típust hordozza, nem a standardnak megfelelően viselkedik vagy agresszív, vagy here hibás, ill. egy komoly foghibával vagy álkapocs rendellenességgel rendelkezik, amely szín- és/vagy szőrhibás, ill. az albinizmus jegyeit viseli magán. Ezt a minősítést még az a kutya kaphatja, amely az érvényes standard szerinti kizáró hibával rendelkezik.  

NEM BÍRÁLHATÓ - bírálati lap. Azok a kutyák kapják, melyek a fent említett minősítések közül egyik sem adható ki. Ez pl. akkor fordul elő, ha a kutya nem mozog, állandóan a kiállítóra ugrál vagy a ringből ki akar menni, úgy, hogy a mozgás és járásmód nem megítélhető, vagy amikor a kutya a bíró elől folyton kitér. Sem a fogazatot, sem a testfelépítést, szőrtakarót, farok tartást vagy a heréket nem engedi megtapintani, vagy pl. a felvezetett kutyán orvosi beavatkozás vagy kezelés nyomai láthatóak, amelyek a bíró megtévesztésére engednek következtetni. Ugyan ez vonatkozik azokra a kutyákra, amelyeknél fennáll annak a gyanúja, hogy a tenyésztője (pl. műtéti úton, szemhéj. fül,. farok korrekcióval) az eredeti formát megváltoztatta, és ezt a bíró észleli. A bírálati lapon a "minősítés nélkül" ítéletet a bírónak meg kell indokolnia.

A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása nem kötelező. Kiadásuk esetén fajtánként és nemenként az FCI előírásainak megfelelően jár el a bíró.

 

További kiadható címek

HUNGÁRIA FAJTAGYŐZTES (HFGY/BOB): sárga zsinór és kártya

A címért csak azok a kutyák konkurálhatnak, amelyek a számukra elérhető legmagasabb címet megkapták a bébi és kölyök osztály kivételével. Speciális kiállításon a HPJ, CAC és Veterán CAC, Klubkiállításon a Fiatal Klubgyőztes, Klubgyőztes és Veterán Klubgyőztes címet nyert kutyák konkurálhatnak ezért a címért.

BOS

Legszebb ellenkező nemű kutya. A cím kiadása nem kötelező.

Ha az adott kutyafajtát több bíró bírálja a kiállításon, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a HFGY/BOB címet kiadja.

FIATAL KLUBGYŐZTES

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére a megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként, a fiatal osztályban kitűnő I. HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapra a ÔÇ×Fiatal Klubgyőztes" cím mellé az évszámot minden esetben fel kell tüntetni. 

KLUBGYŐZTES

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként a növendék-, nyílt-, munka- és champion osztályban kitűnő I. CAC címet kapott kutyák összevetését követően a bíró által legjobbnak tartott kutya részére. A bírálati lapra minden esetben a cím mellé fel kell tüntetni az évszámot is.

VETERÁN KLUBGYŐZTES

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére a megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként, az érett osztályban kitűnő I. CAC címet kapott kutya részére. A bírálati lapra a "Veterán Klubgyőztes" cím mellé az évszámot minden esetben fel kell tüntetni.

 

Egyéb versenyek

Az Egyesület kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet helyszíni nevezéssel:

 • - "Gyerek-kutyapár" (9 évnél fiatalabb gyermekek részére).
 • - "Fiatal felvezetők - Junior Handlerek" versenye két kategóriában (9 - 13 éves kor között és 14 - 17 éves kor között).
 • - "Utódcsoportok versenye": ahol egy kan és utódai, vagy egy szuka és utódai (minimum 3 utód) kerülnek bemutatásra.
 • - "Kutyapárok Versenye": ahol azonos fajtájú, azonos tulajdonban lévő két kutya versenyez.
 • - "Tenyészcsoportok versenye": Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetből származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó, legalább három és maximum öt azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A nevezésnek további feltétele, hogy a felvezetett kutyák az adott kiállításon legalább két kitűnő és egy nagyon jó minősítést kapjanak.

 

A kiállításokon kívül elnyerhető címek

A kiállításokon kívül elnyerhető címeket a Kinologiai szövetség és az FCI szabályozza.

A klub által kiadott Reproduktor Champion címről bővebben itt olvashat.>>>> 

Óvási bizottság

1) A bírói döntés ellen óvásnak helye nincs, a kapott minősítés, vagy a kiadott címek, illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek miatt óvást benyújtani, illetve elfogadni nem lehet. 

2) Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges (pl. rossz osztályba sorolás) a bírálatot követő két órán belül, a nevezési díj kétszeresének befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az óvási bizottsághoz kell benyújtani. 

3) Az óvási bizottság az óvás benyújtását követő egy órán belül dönt. Ha helyt ad az óvásnak, akkor a befizetett összeget vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az óvási díj a rendező szervezetnél marad. 

4) Az óvási bizottság három tagból áll, amelynek elnöke a kiállítás vezetőbírója, a másik két tagot a vezetőbíró kéri fel az Egyesület vezetőségi tagjai közül. Az óvásban érdekelt küllembíró nem lehet tagja a bizottságnak.

 

ddk regi logo

 

Danubius Dog Klub (DDK)

a Német Dog magyarországi fajtagondozó szervezete

Elnök/Képviselő: Tóth István
Székhely és levelezési cím: 7772 Villánykövesd, Kossuth Lajos utca 33. 
Adószám: 18269851-1-16
http://www.danubiusdogclub.hu               info@danubiusdogclub.hu
+ 36/70-2423458     https://www.facebook.com/danubiusdogclub/
Bankszámlaszám: OTP Bank 11742221-20036469-00000000
SWIFT/BIC: OTPVHUHB
IBAN: HU46 1174-2221-2003-6469-0000-0000


Danubius Dog Klub a Fővárosi Bíróság által nyilvántartása vett országos hatáskörű egyesület.

DDK calligraphic bigbg