header blue orig

A Danubius Dog Klub Törzskönyvezési Szabályzata

 

 1. Fogalom meghatározások

 

 • Szövetség

 

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (továbbiakban: MEOESZ)

 

 • Értelmezés

 

A jelen Szabályzat értelmezésekor figyelembe kell venni a MEOESZ  tagsággal működő FCI (Federation Cynologique Internationale) törzskönyvezésre vonatkozó közvetett és közvetlen szabályait is. Jelen szabályzat azzal ellentétes nem lehet, amennyiben jelen szabályzat az FCI eltérést nem engedő vonatkozó szabályával ellentétes, úgy az FCI szabályozást kell alkalmazni.

 

 • Fajtagondozó szervezet fogalma

 

Fajtagondozó szervezet alatt a MEOESZ tagjaként működő, annak megbízása alapján a fajtagondozásra jogot szerzett fajtaszervezet értendő az adott ebfajtában.

 

 • Törzskönyvezés

 

A törzskönyvezés az a folyamat, amely a fajtatiszta eb egyedek adatainak tulajdonos általi közlése és igazolása alapján ezen adatok törzskönyvben történő rögzítését, nyilvántartását, feldolgozását, rendszerezését, igazolását, az adatok közül a változtathatóak változásainak követését és vezetését továbbá az FCI szabályai szerinti megismerhetőségét tartalmazza. A törzskönyveket a MEOESZ vezeti és állítja ki, a Danubius Dog Klub (továbbiakban: DDK) feladat a tenyésztési adatok szakmai felülvizsgálata az FCI szabályai alapján.

 

 

 • Törzskönyv

 

A törzskönyv ebtörzskönyv, mely a MEOESZ által az FCI kölcsönösségre és kizárólagosságra vonatkozó alapelve értelmében Magyarországon FCI elismertséggel kizárólagosan vezetett adatbázis, mely az FCI által elismert, ideiglenesen elismert továbbá -FCI elismertség nélkül- az FCI által el nem ismert fajtájú fajtatiszta ebek adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál. Az ebtörzskönyvet ebfajtánként elkülönítetten, elektronikus adatbázisként vezeti a MEOESZ.

 

 • Származási lap

 

Az eb nemzetközileg elismert megjelenési formájú származási igazolása. A DDK tenyésztési programjába befogadott és engedélyezett fajtába tartozó ebek részére a Magyar Köztársaság területén származási lapot kizárólag az MEOESZ állíthat ki. A származási lapot, mint közokiratot kell kezelni.

A származási lap a törzskönyv adatairól a tulajdonos kérelmére kiállított hiteles másolat. Nem állítható ki származási lap amikor regisztrációs lap kiadásának van helye. A származási lapot a MEOESZ sorszámozott, dátummal és aláírással ellátott magánokiratként állítja ki, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.

 

 • Standard származási lap

 

Azon, származási lapra jogosult egyedek törzskönyvi adatairól kiállított legalább 3 generációs, szöveges részében kétnyelvű (angol és magyar) másolat, amely egyed mindkét szülőpárja teljesítette Danubius Dog Klub által a tenyésztésbe vételhez minimumként meghatározott feltételt, vagy feltételrendszert.

 

Minimum: Mindkét szülő eredményes tenyészszemlével rendelkezik.

Elfogadott tenyész minősítések:

 • Tenyészthető minősítés Magyarországon
 • Tenyészthető minősítés a származási lap szerinti honosító ország feltételei alapján
 • EuDDC tenyészthető

 

 • Prémium származási lap

 

Tartalma megegyezik a standard származási lap tartalmával, de látványosan és feltűnően elhelyezett speciális hologrammal feltüntetésre kerül rajta, ha mindkét szülő teljesítette a Danubius Dog Klub által meghatározott prémium tenyésztési feltételeket.

 

Prémium feltételek:

 • Mindkét szülő eredményes tenyészszemlével rendelkezik a standard származási lap feltételei szerint: (Tenyészthető vagy EuDDC tenyészthető)
 • Mindkét szülő csípő és könyök szűrési eredménye: (HD/A, HD/B, ED/0, ED/1)
 • Mindkét szülő Magyarországon megrendezett nemzetközi kiállításon (CACIB), vagy a DDK által rendezett kiállításon elért osztály győztes címmel rendelkezik: (HPJ, CAC)

 

 • Regisztrációs lap

 

A regisztrációs lap azon eb törzskönyvének adatairól kiállított hiteles másolat, amely eb

 • olyan ismert és FCI származási lappal rendelkező szülőpár utódja, amely/ek ki vannak zárva a tenyésztésből, vagy
 • az egyed maga színhibás, nem a tenyésztési színcsoportnak megfelelő színű, vagy
 • olyan ismert és FCI származási lappal rendelkező szülőpár utódja, amely nem tett eleget a Danubius Dog Klub által a tenyésztésbe vételhez meghatározott minimális feltételeknek.

 

 • Tenyésztő

 

Az a magyar állampolgárságú vagy a Magyar Köztársaság területén tartósan (évi 270 nap) tartózkodó külföldi jogképes, természetes személy, illetve a Magyar Köztársaságban bejegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyesület, aki (amely) legalább egy a Magyar Ebtörzskönyvben szereplő, tenyészthető szuka tulajdonosa és az FCI által elismert kennel névvel rendelkezik.

 

 

 • Konfirmációs eljárás

 

A konfirmációs eljárás azon egyedek származási lapra jogosultságának megszerzésére irányuló eljárás, amelyek regisztrációs lappal rendelkeznek. A konfirmációs eljárás részleteit az DDK Konfirmációs szabályzata tartalmazza.

 

 1. A törzskönyvezés szabályai

 

 • A MEOESZ mindazon tenyésztő ebét nyilvántartásba veszi és származási igazolással (regisztrációs vagy származási lap) ellátja, amely megfelel a hatályban lévő tenyésztési előírásoknak. A törzskönyvezés megtörténik, ha az FCI rendelkezéseiben, a magyar jogszabályokban, vagy az MEOESZ szabályzataiban akadálya nincs, a tenyésztő az Egyesület Törzskönyvezési és Tenyésztési Szabályzatának megfelel, továbbá, ha a törzskönyvezésért az MEOESZ által közzétett díjat megfizette.

 

 • A hatályos magyar jogszabályoktól, az FCI előírásaitól, a MEOESZ és a DDK szabályzataitól történő eltérés, az azokban foglalt szabályok megsértése, valamint a kutyáknak kereskedelmi célra történő szaporításának gyanúja esetén az DDK a törzskönyvezést és a származási lap szakmai igazolását minden külön eljárás nélkül az ügy tisztázásáig felfüggeszti.

 

 • Az előírt okmányok hiányában, illetve az azokban szereplő formai vagy tartalmi hiányosságok (ide értve a nem szabályszerű javítást, törlést, hamisítást is), az okmányokkal kapcsolatos bejelentési határidők átlépése esetén a MEOESZ a törzskönyvezést, a DDK a származási lap szakmai igazolását minden külön eljárás nélkül megtagadhatja.

 

 • A törzskönyvezési eljárás során az DDK szakmai felülvizsgálatának döntései ellen az DDK Vezetőségéhez lehet fellebbezni, akik a fellebbezést 30 napon belül érdemben kötelesek elbírálni és ennek megfelelően intézkedni a kijavításról, vagy elutasítani a fellebbezést. A fellebbezésnek nincs helye, ha az FCI előírásai-, a MEOESZ és a DDK Tenyésztési és Törzskönyvezési Szabályzatában foglaltak szerint járt el.

 

 • A DDK az állomány nyilvántartást, a MEOESZ a törzskönyvet elektronikus formában vezeti.

 

 • A törzskönyvben hibásan bejegyzett adatot javítani csak úgy szabad, hogy a kijavítás ténye, a korábban bejegyzett adattartalom felismerhető maradjon, megállapítható legyen a javítás időpontja, oka és a javítást végző személye. Az adatbázisban minden bejegyzett rekord véglegesen tárolásra kerül és megtekinthető.

 

 • A törzskönyv főtörzskönyvi részbe azok az ebek sorolhatók be, amelyek saját teljesítményük alapján megfelelnek valamely tenyészminősítő osztály feltételeinek, valamint őseik 4 generáción keresztül ugyanazon fajta főtörzskönyvében vannak bejegyezve. A főtörzskönyv tenyészminősítési osztálya: Tenyészthető, EUDDC tenyészthető

 

 • A melléktörzskönyvi rész tartalma, formája és vezetési szabályai megegyeznek a főtörzskönyvi résszel. Melléktörzskönyvi bejegyzésre azon kutyák utódai kerülhetnek, melyek nem teljesítették a tenyészminősítési osztályba sorolás feltételeit, de rendelkeznek 4 generációs származási lappal és a konfirmációs eljárás során származási lap kiadásának feltételei teljesítették.

 

 • A tenyésztőnél a törzskönyvbe vételhez szükséges alapbizonylatok:
  • fedeztetési jegy;

 

 • alombejelentő jegy;

 

 • transzponder beültetési igazolás;

 

 • Egy szuka részére az alom bejelentés a fedezési dátumától számított 50 és 70 nap között született kölykökre fogadható el.

 

 • A bejegyzéshez szükséges okmányok tartalmáért, az abban foglalt tények és adatok valódiságáért a bejelentő büntetőjogi és polgárjogi felelősséggel tartozik.

 

 • A tenyésztő a kölyköket az DDK Szabályzata szerint köteles egyedileg megjelöltetni.

 

 • A tulajdonosváltozást a régi és az új tulajdonos szerződésben köteles foglalni, amelynek szabályaira a polgári jog az irányadó. Az új tulajdonos az DDK felé 30 napon belül köteles bejelenteni a tulajdonos változást és azt a származási lapra rávezettetni, erre a tenyésztőnek kötelessége felhívni a figyelmet.

 

 • A DDK által meghatározott tenyésztési feltételeket nem teljesítő, de származási lappal rendelkező szülőtől, legyen az akár az almot ellő szuka vagy a fedező kan, származó utódok részére csak regisztrációs lap állítható ki.

 

 • Regisztrációs lappal rendelkező egyed 12 hónapos kor betöltése után vehet részt a konfirmációs eljárásban, mely során, a feltételek teljesítése esetén standard származási lapot kaphat.

 

 • Regisztrációs lappal rendelkező egyedek utódai nem törzskönyvezhetőek.

 

 • Regisztrációs lappal rendelkező egyed részére Export pedigree nem állítható ki.

 

 • Prémium származási lap kiadásának feltétele a standard származási lap kiadási feltételeinek teljesítésén túlmenően mindkét szülő esetében a könyök és csípőízületi diszplázia szűrés megléte mentes vagy majdnem mentes minősítéssel, valamint mindkét szülő Magyarországon megrendezett nemzetközi kiállításon (CACIB), vagy a DDK által rendezett kiállításon elért osztály győztes címmel rendelkezik.

 

 

 1. A törzskönyv tartalma, szerkezete és vezetése

 

 • A törzskönyv vezetése folytatólagosan történik. (A sorszámozásnál a fajta korábbi, Kinológiai szövetség általi törzskönyvi sorszámai folytatása kerül vezetésre.) A törzskönyvi részben külön, „/H” jelöléssel kell jelölni a honosítás alapján bekerült ebek sorszámát.

 

 • A MEOESZ által kiadott és a DDK által szakmailag felülvizsgált törzskönyvek a Magyar Ebtörzskönyv (rövidítve: MET) szerves részét képezik. A német dog fajta törzskönyvei, mint a MET kötetei vannak megnevezve úgy, hogy a megnevezésénél a Magyar Ebtörzskönyv kifejezés után a fajta hivatalos neve szerepel (MET Dog).

 

 • A törzskönyv minden bejegyzett ebre az alábbi adatokat tartalmazza:

 

 • a törzskönyvi sorszámot;
 • a tenyésztő nevét, címét;
 • a tulajdonos nevét, címét;
 • a születésének időpontját;

 

 • a kennel- és hívónevét, ivarát, azonosítóját (törzskönyvi számát), ismertetőjeleit (fajta, szőrzet, szín és jegyek, nagyság) és tenyészminősítő osztályba sorolását;
 • a tenyésztőszervezet által ismert összes teljesítményvizsgálati eredményét;
 • a tenyésztésből való kiesés időpontját és amennyiben ismert, annak okát;
 • a kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátumát és célját;

 

 • az eb szüleinek, nagyszüleinek, dédszüleinek és ükszüleinek kennel- és hívónevét, azonosítóját (törzskönyvi számát), ismertetőjeleit (fajta, szőrzet, szín és jegyek, nagyság) és tenyészminősítő osztályba sorolását, valamint szűrővizsgálati eredményeit;

 

 • mikrochip azonosító számát.

 

 • kiesés időpontja és oka

 

 • honosított kutya esetén a származási ország által kiadott törzskönyvi számot.

 

 1. A származási lap kiállításának előírásai

 

 • A származási lap az MEOESZ tulajdona, amelyet az eb mindenkori tulajdonosának ad ki használatra. A származási lapnak a tenyészeb telephelyén mindig rendelkezésre kell állnia.

 

 • A származási lapot az DDK szakmai felülvizsgálata alapján az FCI tagsággal rendelkező Kinológiai szövetség MEOESZ készíti el a jelen szabályzat és saját szabályainak figyelembe vételével. Az elkészítésre a megbízást a törzskönyvi adatok megküldésével a törzskönyvvezető ad. A származási lapot a tulajdonos (tenyésztő) részére a MEOESZ adja ki.

 

 • A származási lapot szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni. A származási lapról másodlati példányt az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki. A másodlaton fel kell tüntetni a másodlat kiadásának okát és a kiállítás időpontját. A másodlat kiadását nyilvántartásba kell venni.

 

 • A származási lap az alábbi adatokat tartalmazza:
  1. sorszámot;
  2. a törzskönyv megnevezését: Magyar Ebtörzskönyv Német Dog, röviden: MET Dog.;

 

 1. feltűnően ki kell domborítani a MEOESZ és a DDK nevét, logóját, továbbá azt a tényt, hogy a DDK olyan országos szervezethez tartozik, amely tagja az FCI-nek;
 2. az eb kennel-, egyed- és hívónevét, születési dátumát, fajtáját és ivarát;

 

 1. az eb megjelölésének módját (microchip), egyedazonosítóját és ismertetőjeleit (fajta, szőrzet, szín és jegyek, nagyság), valamint törzskönyvi számát;
 2. a tenyésztő és a tulajdonos nevét, címét;

 

 1. az eb származását a negyedik generációig (szülők, nagyszülők, dédszülők, ükszülők) visszamenőleg az ősök nevét és törzskönyvi számát;
 2. az eb szülei, valamint nagyszülei minősítését, annak időbeni korlátait az alábbi rendben:

 

 • egészségügyi szűrések eredménye

 

 • Világ-, és Európa kiállításon elért eredményeket (WCH-EUCH)

 

 • a nemzetközi, magyar és külföldi championátusok (Int. CH., HCH, …CH), magyar és külföldi junior championátusok (HJCH, …CH)

 

 • a BIS, BOG, BOB (HFGY), BOS, CACIB, R.CACIB, CAC, R.CAC, HPJ címek darabszáma (pl.: 1× BIS, 3×HFGY, 2×CACIB, 5×CAC)
 • A fenti címek hiányában az egyéb kiállítási eredmények, címek
 1. a származási lapot kiállító szervezet szakmai munkáért felelős személyének az aláírását, a kiállító szervezet és a DDK bélyegzőlenyomatát;

 

 1. a teljesítményvizsgálatok közül a kiállítási eredményeket, champion címeket az eb tulajdonosa a származási lapra rávezettetheti vagy az DDK által hitelesített teljesítményfüzetben vezeti;

 

 1. a DDK által szervezett tenyészszemle eredményeket a származási lapra rá kell vezetni.

 

 • A származási lapon feltüntetett ebek kennel- és hívónevét követően – ha ilyennel rendelkeznek – fel kell tüntetni a legmagasabb szintű champion címet.

 

 • Ha a származási lappal rendelkező, vagy arra jogosult ebet külföldön értékesítenek, akkor a MEOESZ úgynevezett EXPORT PEDIGREE-t állít ki pótlólag.

 

 • Ha az FCI által elismert, eredeti és hiteles származási lappal rendelkező ebet külföldről hoznak be az országba, részére az eredeti származási lapot honosítani szükséges, amelyen az új sorszám „/H” jelölése mutatja a honosítás tényét.

 

 • A származási lapot az MEOESZ részére 30 napon belül, külön felszólítás nélkül vissza kell szolgáltatni, ha:

 

 1. az eb elpusztult;

 

 1. a származási lap valótlan adatokat tartalmaz.

 

Az a) pont esetében a tulajdonos, vagy a tenyésztő kérésére a származási lap érvénytelenítése és okának feltüntetése után véglegesen birtokba adandó.

 

 • A származási igazolásról másodlatot az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki. A másodlaton fel kell tüntetni a másodlat kiadásának okát és a kiállítás időpontját. A másodlat kiadását nyilvántartásba kell venni.

 

 1. A kölykök azonosítása

 

A kölyköket legkésőbb 4 hónapos korukig egyedi jelölő eszközzel –transzponderrel (chip)- kell ellátni. A chip behelyezése az állatorvos feladata.

 

 1. A mikrochip-es egyedi megjelölés általános szabályai

 

1)   A kölykök megszületése után a tenyésztő alombejelentő lapot állít ki.

 

 • A szabályszerűen kiállított alombejelentőt, az előírt mellékletekkel valamint a transzponder behelyezési igazolási lapot az alom 180 napos koráig meg kell küldenie a MEOESZ irodájának, a beültetett chipekhez tartozó matricák csatolásával.

 

 • A MEOESZ az alombejelentő és mellékletei alapján elkészíti a származási lapokat, melyen rögzíti a chip számot is és a tenyésztőnek visszaküldi.

 

 • A származási lapok másolatát az MEOESZ irodája nyilvántartásba veszi és megőrzi.

 

 • A chipmatricák megfelelő kezeléséért, a behelyezett azonosító és a továbbított matrica azonosságáért a tenyésztő felel, az adatok valótlansága miatt keletkezett költségek őt terhelik.

 DDK calligraphic layout

Danubius Dog Klub (DDK)

a Német Dog magyarországi fajtagondozó szervezete

Elnök/Képviselő: Tóth István
Székhely és levelezési cím: 7772 Villánykövesd, Kossuth Lajos utca 33. 
Adószám: 18269851-1-16
http://www.danubiusdogclub.hu               info@danubiusdogclub.hu
+ 36/70-2423458     https://www.facebook.com/danubiusdogclub/
Bankszámlaszám: OTP Bank 11742221-20036469-00000000
SWIFT/BIC: OTPVHUHB
IBAN: HU46 1174-2221-2003-6469-0000-0000


Danubius Dog Klub a Fővárosi Bíróság által nyilvántartása vett országos hatáskörű egyesület.

DDK calligraphic layout